สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 371198
Page Views 550386
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
วิสัยทัศ พันธกิจ และนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ชุมชนน่าอยู่   หมายถึง  การสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
 
การเกษตร  หมายถึง  การให้ความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่  โดยต้องมีการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้มีความยั่งยืน

รวมกลุ่ม  หมายถึง  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีการรวมกลุ่ม  เพื่อเสริมสร้างรายได้และประกอบอาชีพเสริม

เสริมสร้างประชาคม  หมายถึง  การให้ความสำคัญกับกระบวนการประชาคม  เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรวมเสนอปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา

มุ่งประชาธิปไตย  หมายถึง  การส่งเสริมให้ประชาชนรู้สิทธิและหน้าที่ของตนเองใน    กิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย  การเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ

ต้านภัยยาเสพติด  หมายถึง  ประชาชนทุกคนในพื้นที่มีจิตสำนึกในการป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติด  ไม่มีการผลิต  การค้า  และการเสพ

สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง  การสร้างชุมชนให้มีจิตสำนึก   มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม  ประหยัดและทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
พันธกิจ (Mission)
 
๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒.  ด้านเศรษฐกิจและสังคม
๓.  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข ศาสนา  วัฒนธรรม  และการกีฬา
๔.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.  ด้านการเมืองการบริหารนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า

1. สร้างความรัก ความสามัคคี ในกลุ่มของผู้นำ ประชาชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการให้ความร่วมมือในการดำเนินงานต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
2. แก้ไขปัญหาถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ในเส้นทางที่ติดต่อระหว่างตำบล เส้นทางภายในหมู่บ้านและในเส้นทางพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรภายในตำบล
3. ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพ
5. จัดสวัสดิการสังคมและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
6. ส่งเสริมกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนในด้านกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด
7. ปรับระบบบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
    (1) เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
    (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจชององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า
    (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า
    (4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
    (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
    (6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
    (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

เป้าประสงค์

1. ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคม การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2. ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
3. ชุมชน อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านการจัดการศึกษา ให้ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน
4. เป็นต้นแบบในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่
5. ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง รวดเร็วและเป็นธรรม มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุ คนผู้พิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า มีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน