สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 28/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 194663
Page Views 317925
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

                ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอบ้านสร้าง  อยู่ห่างจากอำเภอบ้านสร้าง  ๑๑  กม.  และอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดปราจีนบุรี  อยู่ห่างจากจังหวัดปราจีนบุรี  ๓๑  กม. และถึงศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ๓๙  กิโลเมตร

เนื้อที่
                มีเนื้อที่ประมาณ   ๙๕.๐๘  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๕๙,๔๓๔.๗๘  ไร่
                เส้นรุ้ง (ละติจูด)  ๑๓.๙๑๗๐๗๒๓๓๙๕๗๕๗๗๕  เส้นแวง (ลองติจูด)  ๑๐๑.๒๗๘๘๓๙๑๑๑๓๒๘๑๒

ตำบล หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ไร่ ตารางกิโลเมตร  
 
บางปลาร้า บ้านต้นตระกู ๕,๘๕๑.๖๘ ๙.๓๖  
  บ้านวังขอน ๔,๑๓๒.๒๖ ๖.๖๑  
  บ้านหนองพรวน ๓,๗๒๗.๑๗ ๕.๙๖  
  บ้านบางปลาร้า ๑,๓๖๙.๕๖ ๒.๑๙  
  บ้านบางปลาร้า ๘๑๔.๗๙ ๑.๓๐  
  บ้านนิคมพัฒนา ๓,๐๕๙.๒๐ ๔.๘๙  
  บ้านไผ่แถว ๓,๓๓๔.๕๗ ๕.๓๔  
  บ้านคลองโพธิ์ ๒,๙๐๘.๘๐ ๔.๖๕  
รวม ๒๕,๑๙๘.๐๓ ๔๐.๓๐  
บางขาม บ้านหนองบอน ๓,๒๐๖.๔๓ ๕.๑๓  
  บ้านหนองบัว ๓,๓๐๔.๖๔ ๕.๒๙  
  บ้านวังขอน ๕,๑๒๙.๙๐ ๘.๒๑  
  บ้านวังน้ำเตียน ๑,๗๗๔.๗๔ ๒.๘๔  
  บ้านบางขาม ๒,๘๘๘.๑๙ ๔.๖๒  
  บ้านบึงบางขาม ๒,๓๗๖.๖๐ ๓.๘๐  
รวม ๑๘,๖๘๐.๕๐ ๒๙.๘๙  
กระทุ่มแพ้ว บ้านทางข้าม ๑,๑๓๖.๕๐ ๑.๘๒  
  บ้านนาฝุ่น ๔,๔๑๕.๓๗ ๗.๐๖  
  บ้านกระทุ่มแพ้ว ๙๕๖.๗๐ ๑.๕๓  
  บ้านกระทุ่มแพ้ว ๓,๑๐๖.๗๙ ๔.๙๗  
  บ้านสะแกงาม ๒,๒๔๓.๐๕ ๓.๕๙  
  บ้านไม้สามเรือน ๑,๔๘๔.๗๑ ๒.๓๘  
  บ้านดอนตาหอม ๒,๒๑๓.๑๓ ๓.๕๔  
รวม ๑๕,๕๕๖.๒๕ ๒๔.๘๙  
รวมทั้งสิ้น ๕๙,๔๓๔.๗๘ ๙๕.๐๘  

ภูมิประเทศ
                -   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  เหมาะสมแก่การเพาะปลูก
                ทิศเหนือ ติดต่อกับ                ตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี
                ทิศใต้                      ติดต่อกับ                ตำบลดงน้อย  อำเภอราชสาสน์  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ                ตำบลไผ่ชะเลือด  อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ                ตำบลบางยาง   อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี

จำนวนหมู่บ้าน 
                -  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า  มีจำนวนหมู่บ้าน  ๒๑  หมู่บ้าน,  จำนวน  ๑,๘๖๙    ครัวเรือน  (ข้อมูล  ณ  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖)
ตำบล หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง
บางปลาร้า บ้านต้นตระกู ๑๑๑ ๑๒๒ ๒๓๓ ๙๒
  บ้านวังขอน ๑๙๗ ๑๗๒ ๓๖๙ ๑๒๒
  บ้านหนองพรวน ๗๔ ๙๐ ๑๖๔ ๕๖
  บ้านบางปลาร้า ๗๓ ๖๗ ๑๔๐ ๕๒
  บ้านบางปลาร้า ๙๗ ๘๗ ๑๘๔ ๓๕
  บ้านนิคมพัฒนา ๓๘๔ ๓๘๐ ๗๖๔ ๒๓๕
  บ้านไผ่แถว ๑๔๐ ๑๓๔ ๒๗๔ ๙๓
  บ้านคลองโพธิ์ ๑๗๘ ๑๓๓ ๓๑๑ ๙๗
รวม ๑,๒๕๔ ๑,๑๘๕ ๒,๔๓๙ ๗๘๒
บางขาม บ้านหนองบอน ๗๔ ๘๐ ๑๕๔ ๕๔
  บ้านหนองบัว ๒๐๐ ๑๙๔ ๓๙๔ ๑๑๗
  บ้านวังขอน ๒๖๐ ๒๕๐ ๕๑๐ ๑๘๗
  บ้านวังน้ำเตียน ๑๐๒ ๙๘ ๒๐๐ ๘๖
  บ้านบางขาม ๘๗ ๗๗ ๑๖๔ ๕๗
  บ้านบึงบางขาม ๑๒๖ ๑๖๕ ๒๙๑ ๑๐๗
รวม ๘๔๙ ๘๖๔ ๑,๗๑๓ ๖๐๘
กระทุ่มแพ้ว บ้านทางข้าม ๓๓ ๒๗ ๖๐ ๒๑
  บ้านนาฝุ่น ๑๑๙ ๑๐๙ ๒๒๘ ๗๑
  บ้านกระทุ่มแพ้ว ๑๐๘ ๙๖ ๒๐๔ ๖๘
  บ้านกระทุ่มแพ้ว ๖๗ ๗๔ ๑๔๑ ๖๔
  บ้านสะแกงาม ๑๑๘ ๑๒๙ ๒๔๗ ๙๐
  บ้านไม้สามเรือน ๑๐๔ ๑๐๐ ๒๐๔ ๖๑
  บ้านดอนตาหอม ๑๖๖ ๑๘๓ ๓๔๙ ๑๐๔
รวม ๗๑๕ ๗๑๘ ๑,๔๓๓ ๔๗๙
รวมทั้งสิ้น ๒,๘๑๘ ๒.๗๖๗ ๕,๕๘๕ ๑,๘๖๙


ประชากร
   ประชากรทั้งสิ้น  ๕,๕๘๕  คน   แยกเป็นชาย  ๒,๘๑๘  คน    หญิง  ๒,๗๖๗  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  ๕๘.๗๔  คน / ตารางกิโลเมตร  (ข้อมูล  ณ  เดือน  มกราคม  ๒๕๕๖)
 
ตำบล ช่วงอายุ ชาย  (คน) หญิง  (คน) รวม  (คน) ร้อยละ
บางปลาร้า ๑  วัน  -  ๔  ปี
๕  ปี  -  ๙  ปี
๑๐  ปี  -  ๑๒  ปี
๑๓  ปี  -  ๑๔  ปี 
๑๕  ปี  -  ๑๙  ปี
๒๐  ปี  -  ๔๙  ปี
๕๐  ปี  -  ๕๙  ปี
๖๐  ปี  ขึ้นไป
๗๒
๖๖
๓๙
๓๗
๙๗
๖๒๗
๑๕๔
๑๕๐
๖๕
๖๑
๔๓
๓๓
๘๙
๕๔๙
๑๓๕
๑๘๙
๑๓๗
๑๒๗
๘๒
๗๐
๑๘๖
๑,๑๗๖
๒๘๙
๓๓๙
๖.๑๕
๕.๒๑
๓.๓๒
๒.๙๙
๗.๖๓
๔๘.๙๑
๑๑.๕๒
๑๔.๒๗
รวม ๑,๒๔๒ ๑,๑๖๔ ๒,๔๐๖ ๑๐๐
บางขาม ๑  วัน  -  ๔  ปี
๕  ปี  -  ๙  ปี
๑๐  ปี  -  ๑๒  ปี
๑๓  ปี  -  ๑๔  ปี 
๑๕  ปี  -  ๑๙  ปี
๒๐  ปี  -  ๔๙  ปี
๕๐  ปี  -  ๕๙  ปี
๖๐  ปี  ขึ้นไป
๔๕
๔๓
๓๒
๒๘
๗๔
๔๓๐
๑๐๔
๘๘
๔๓
๔๕
๓๑
๒๒
๖๐
๔๑๘
๑๑๑
๑๒๕
๘๘
๘๘
๖๓
๕๐
๑๓๔
๘๔๘
๒๑๕
๒๑๓
๖.๐๑
๕.๐๒
๓.๔๔
๒.๘๐
๗.๙๔
๔๙.๗๔
๑๒.๓๒
๑๒.๗๓
รวม ๘๔๔ ๘๕๕ ๑,๖๙๙ ๑๐๐
กระทุ่มแพ้ว ๑  วัน  -  ๔  ปี
๕  ปี  -  ๙  ปี
๑๐  ปี  -  ๑๒  ปี
๑๓  ปี  -  ๑๔  ปี 
๑๕  ปี  -  ๑๙  ปี
๒๐  ปี  -  ๔๙  ปี
๕๐  ปี  -  ๕๙  ปี
๖๐  ปี  ขึ้นไป
๔๒
๓๙
๒๐
๑๔
๕๒
๓๒๐
๑๐๑
๑๒๘
๒๘
๒๕
๒๙
๑๖
๕๑
๒๙๐
๑๑๐
๑๖๙
๗๐
๖๔
๔๙
๓๐
๑๐๓
๖๑๐
๒๑๑
๒๙๗
๕.๗๒
๔.๒๖
๓.๒๘
๒.๑๖
๗.๑๙
๔๑.๙๓
๑๔.๔๕
๒๑.๐๑
รวม ๗๑๖ ๗๑๘ ๑,๔๓๔ ๑๐๐
รวมทั้งสิ้น ๒,๘๐๒ ๒,๗๓๗ ๕,๕๓๙ ๑๐๐