สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 371217
Page Views 550405
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

                ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอบ้านสร้าง  อยู่ห่างจากอำเภอบ้านสร้าง  ๑๑  กม.  และอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดปราจีนบุรี  อยู่ห่างจากจังหวัดปราจีนบุรี  ๓๑  กม. และถึงศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ๓๙  กิโลเมตร

เนื้อที่
                มีเนื้อที่ประมาณ   ๙๕.๐๘  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๕๙,๔๓๔.๗๘  ไร่
                เส้นรุ้ง (ละติจูด)  ๑๓.๙๑๗๐๗๒๓๓๙๕๗๕๗๗๕  เส้นแวง (ลองติจูด)  ๑๐๑.๒๗๘๘๓๙๑๑๑๓๒๘๑๒

ตำบล หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ไร่ ตารางกิโลเมตร  
 
บางปลาร้า บ้านต้นตระกู ๕,๘๕๑.๖๘ ๙.๓๖  
  บ้านวังขอน ๔,๑๓๒.๒๖ ๖.๖๑  
  บ้านหนองพรวน ๓,๗๒๗.๑๗ ๕.๙๖  
  บ้านบางปลาร้า ๑,๓๖๙.๕๖ ๒.๑๙  
  บ้านบางปลาร้า ๘๑๔.๗๙ ๑.๓๐  
  บ้านนิคมพัฒนา ๓,๐๕๙.๒๐ ๔.๘๙  
  บ้านไผ่แถว ๓,๓๓๔.๕๗ ๕.๓๔  
  บ้านคลองโพธิ์ ๒,๙๐๘.๘๐ ๔.๖๕  
รวม ๒๕,๑๙๘.๐๓ ๔๐.๓๐  
บางขาม บ้านหนองบอน ๓,๒๐๖.๔๓ ๕.๑๓  
  บ้านหนองบัว ๓,๓๐๔.๖๔ ๕.๒๙  
  บ้านวังขอน ๕,๑๒๙.๙๐ ๘.๒๑  
  บ้านวังน้ำเตียน ๑,๗๗๔.๗๔ ๒.๘๔  
  บ้านบางขาม ๒,๘๘๘.๑๙ ๔.๖๒  
  บ้านบึงบางขาม ๒,๓๗๖.๖๐ ๓.๘๐  
รวม ๑๘,๖๘๐.๕๐ ๒๙.๘๙  
กระทุ่มแพ้ว บ้านทางข้าม ๑,๑๓๖.๕๐ ๑.๘๒  
  บ้านนาฝุ่น ๔,๔๑๕.๓๗ ๗.๐๖  
  บ้านกระทุ่มแพ้ว ๙๕๖.๗๐ ๑.๕๓  
  บ้านกระทุ่มแพ้ว ๓,๑๐๖.๗๙ ๔.๙๗  
  บ้านสะแกงาม ๒,๒๔๓.๐๕ ๓.๕๙  
  บ้านไม้สามเรือน ๑,๔๘๔.๗๑ ๒.๓๘  
  บ้านดอนตาหอม ๒,๒๑๓.๑๓ ๓.๕๔  
รวม ๑๕,๕๕๖.๒๕ ๒๔.๘๙  
รวมทั้งสิ้น ๕๙,๔๓๔.๗๘ ๙๕.๐๘  

ภูมิประเทศ
                -   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  เหมาะสมแก่การเพาะปลูก
                ทิศเหนือ ติดต่อกับ                ตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี
                ทิศใต้                      ติดต่อกับ                ตำบลดงน้อย  อำเภอราชสาสน์  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ                ตำบลไผ่ชะเลือด  อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ                ตำบลบางยาง   อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี

จำนวนหมู่บ้าน 
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า  มีจำนวนหมู่บ้าน  ๒๑  หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน  ๒,๐๖๙  ครัวเรือน 
(ข้อมูล  ณ  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ สำนักทะเบียน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี)

ตำบล หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง
บางปลาร้า บ้านต้นตระกู ๑๐๒ ๑๑๑ ๒๑๓ ๙๗
  บ้านวังขอน ๑๙๗ ๑๗๖ ๓๗๓ ๑๓๘
  บ้านหนองพรวน ๗๑ ๑๐๓ ๑๗๔ ๕๙
  บ้านบางปลาร้า ๗๒ ๕๙ ๑๓๑ ๕๖
  บ้านบางปลาร้า ๖๖ ๖๓ ๑๒๙ ๓๙
  บ้านนิคมพัฒนา ๓๕๙ ๓๙๕ ๗๕๔ ๒๔๗
  บ้านไผ่แถว ๑๓๑ ๑๓๓ ๒๖๔ ๑๐๙
  บ้านคลองโพธิ์ ๑๖๕ ๑๕๓ ๓๑๘ ๑๑๙
รวม ๑,๑๖๓ ๑,๑๙๓ ๒,๓๕๖ ๘๖๔
บางขาม บ้านหนองบอน ๗๓ ๗๙ ๑๕๒ ๖๕
  บ้านหนองบัว ๒๐๙ ๒๐๙ ๔๑๘ ๑๓๑
  บ้านวังขอน ๒๖๘ ๒๗๑ ๕๓๙ ๒๐๘
  บ้านวังน้ำเตียน ๙๔ ๙๔ ๑๘๘ ๙๕
  บ้านบางขาม ๘๘ ๘๔ ๑๗๒ ๖๔
  บ้านบึงบางขาม ๑๓๖ ๑๗๙ ๓๑๕ ๑๑๘
รวม ๘๖๘ ๙๑๖ ๑,๗๘๔ ๖๘๑
กระทุ่มแพ้ว บ้านทางข้าม ๒๘ ๒๘ ๕๖ ๒๕
  บ้านนาฝุ่น ๑๐๙ ๑๐๐ ๒๐๙ ๗๔
  บ้านกระทุ่มแพ้ว ๙๖ ๙๕ ๑๙๑ ๗๒
  บ้านกระทุ่มแพ้ว ๗๖ ๗๒ ๑๔๘ ๗๓
  บ้านสะแกงาม ๑๒๗ ๑๑๙ ๒๔๖ ๙๙
  บ้านไม้สามเรือน ๑๐๐ ๑๐๓ ๒๐๓ ๖๕
  บ้านดอนตาหอม ๑๖๕ ๑๘๕ ๓๕๐ ๑๑๖
รวม ๗๐๑ ๗๐๒ ๑,๔๐๓ ๕๒๔
รวมทั้งสิ้น ๒,๗๓๒ ๒.๘๑๑ ๕,๕๔๓ ๒,๐๖๙
 
ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น  ๕,๕๔๓  คน  แยกเป็นชาย   ๒,๗๓๒  คน  หญิง  ๒,๘๑๑  คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  ๕๘.๓๐  คน / ตารางกิโลเมตร 
(ข้อมูล  ณ  เดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๔)

ตำบล                ช่วงอายุ ชาย  (คน) หญิง  (คน) รวม  (คน) ร้อยละ
บางปลาร้า ๐ -  ๑๗   ปี
๑๘ – ๕๙   ปี
อายุมากกว่า  ๖๐  ปี 
๒๓๔
๗๔๒
๑๘๘
๒๓๖
๗๑๘
๒๔๒
๔๗๐
๑,๔๖๐
๔๓๐
๑๙.๙๒
๖๑.๘๖
๑๘.๒๒
รวม ๑,๑๖๔ ๑,๑๙๖ ๒,๓๖๐ ๑๐๐
บางขาม ๐ -  ๑๗   ปี
๑๘ – ๕๙   ปี
อายุมากกว่า  ๖๐  ปี 
๑๖๘
๕๗๕
๑๒๑
๑๖๙
๕๖๖
๑๘๐
๓๓๗
๑,๑๔๑
๓๐๑
๑๘.๙๔
๖๔.๑๔
๑๖.๙๒
รวม ๘๖๔ ๙๑๕ ๑,๗๗๙ ๑๐๐
กระทุ่มแพ้ว ๐ -  ๑๗   ปี
๑๘ – ๕๙   ปี
อายุมากกว่า  ๖๐  ปี 
๑๓๓
๔๐๑
๑๖๔
๙๙
๓๘๖
๒๑๖
๒๓๒
๗๘๗
๓๘๐
๑๖.๕๘
๕๖.๒๕
๒๗.๑๗
รวม ๖๙๘ ๗๐๑ ๑,๓๙๙ ๑๐๐
รวมทั้งสิ้น ๒,๗๒๖ ๒,๘๑๒ ๕,๕๓๘ ๑๐๐