สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 371291
Page Views 550490
 
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 
พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๒)

๑. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๖)
๒. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา ๖๗ ดังนี้
         ๑. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
         ๒. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
         ๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
         ๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         ๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
         ๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
         ๗. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         ๘. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
         ๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
๓. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา ๖๘ ดังนี้
         ๑. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
         ๒. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
         ๓. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
         ๔. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
         ๕. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
         ๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
         ๗. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
         ๘. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
         ๙. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
         ๑๐. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
         ๑๑.   กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
         ๑๒. การท่องเที่ยว
         ๑๓. การผังเมือง
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
กำหนดให้ อบต.มี อำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ ดังนี้
    ๑.   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
    ๒.  การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
    ๓.  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
    ๔.  การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
    ๕.  การสาธารณูปการ
    ๖.   การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
    ๗.  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
    ๘.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
    ๙.  การจัดการศึกษา
    ๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
    ๑๑. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    ๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
    ๑๓. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
    ๑๔. การส่งเสริมกีฬา
    ๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
    ๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
    ๑๗. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
    ๑๘. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
    ๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
    ๒๐. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
    ๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
    ๒๒. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
    ๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
    ๒๔. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ๒๕. การผังเมือง
    ๒๖. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
    ๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
    ๒๘. การควบคุมอาคาร
    ๒๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    ๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอกภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน
    ๓๑. กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 


อบต. มีความสำคัญอย่างไร

อบต. มีความสำคัญต่อชุมชน (หมู่บ้าน / ตําบล)  ดังนี้

๑. เป็นองค์กรที่ทําหน้าที่พัฒนาตําบลให้เจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

๒. เป็นหน่วยประสานทรัพยากรระหว่าง อบต. กับท้องถิ่นอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยราชการและ

    หน่วยเอกชนอื่นๆ

๓. เป็นเวทีประชาธิปไตยของประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภาอบต.) เข้าไปมี

    ส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้งบประมาณรายได้ทรัพย์สินและระดมทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

    พัฒนาท้องถิ่น

๔. เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคนในท้องถิ่นให้ทํางานเพื่อท้องถิ่นของตนก่อให้เกิดการจ้างงานขึ้น

    ในท้องถิ่น   เช่น  สมาชิกสภา อบต.   พนักงานและลูกจ้างของ อบต.

๕. ส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  ตรวจสอบการทํางาน

   และใช้สิทธิถอดถอนผู้แทนของตน  (สมาชิกสภา)  ที่ไม่ทํางานเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

อบต. มีโครงสร้างอย่างไร   

โครงสร้างอบต.ประกอบด้วย

๑. สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  (สภาอบต.)

๒. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล (นายกอบต. และรองนายกอบต.)

สมาชิกอบต. มีหน้าที่อะไรบ้าง  

สมาชิกอบต. มีหน้าที่

๑. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล

๒. ให้ความเห็นชอบร่างขอบังคับตําบล / ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปี

๓. ควบคุมการทํางานของคณะผู้บริหาร

๔. เข้าร่วมประชุมสภาอบต. ตามสมัยประชุมคณะผู้บริหารอบต. (นายกอบต. และรองนายกอบต.)

มีหน้าที่อะไรบ้าง

คณะผู้บริหาร อบต.  มีหน้าที่

๑. บริหารงานของ อบต. ให้เป็นไปตามข้อบังคับและแผนพัฒนาตําบล

๒. จัดทำแผนพัฒนาตําบลและขอบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปีเสนอต่อสภา อบต.

๓. รายงานผลการทํางานและการใช้เงินสภา อบต. ทราบ  อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ทางราชการมอบหมายเข้าร่วมประชุมกับสภา อบต.  ตามสมัยประชุม

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล

บทบาทและหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ

 ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ  ซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องตรา "ข้อบังคับตําบล" ออกมาใช้ในการดูแลสวัสดิการตลอดจน  "ทุกข์" และ  "สุข"  ของประชาชนรวมทั้งมีอํานาจหน้ที่ถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่่วนตําบล

                   ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยที่ต้องเผยแพร่และปลูกฝังแนวคิดประชาธิปไตยไปยังประชาชนในตําบล

แนวทางปฎิบัติในด้านบทบาทและหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ     มีดังนี้

๑. ต้องยึดมั่นในกติกาประชาธิปไตย  เช่น  การเลือกตั้ง ต้องโดยเสรี  การใช้สิทธิคัดค้าน  การโต้แย้งการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง    การยอมรับและเคารพสิทธิของผู้อื่น   การยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย  ฯลฯ

๒. ต้องมีวิถีการดําเนินชีวิตและบุคลิกลักษณะที่เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย  เช่น  เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง  ฟ้งเคารพในเหตุผล

ประชาชนในเขต อบต. มีสิทธิและหน้าที่  ดังนี้

๑. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต.

๒. ถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหาร อบต.

๓. เสนอให้ออกข้อบังคับตําบล

๔. แสดงเจตนารมณ์ในการรวม อบต.

๕. เข้าฟังการประชุมสภา อบต.

๖. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการซื้อการจ้างโดยวิธีสอบราคาประกวดราคาและวิธีพิเศษของ อบต.

อย่างน้อยคณะละ  ๒ คน

๗.  มีหน้าที่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภา

๘.  ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับตําบล

๙.   เสียภาษีแก่อบต.

๑๐. สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับ อบต.

๑๑. ติดตามและดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.

๑๒. ร่วมกันเสริมสร้างชุมชนและประชาคมหมู่บ้านของตนให้เข้มแข็ง

๑๓. ได้รับบริการสาธารณะและการบําบัดทุกข์บํารุงสุขจาก อบต. ตามอำนาจหน้าที่ ของ อบต.