สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 28/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 194573
Page Views 317826
 
การควบคุมภายใน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ ประจำปี ๒๕๖๒
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.55 KB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า

  
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.06 KB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113 KB
หนังสือส่ง รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.35 KB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 270.5 KB
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.6  ประจำปี ๒๕๖๒

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.46 KB
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕ ประจำปี ๒๕๖๒

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.29 KB
หนังสือส่ง การจัดทำรายงานควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.5 KB