สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 371221
Page Views 550411
 

สายด่วน นายกอบต. 092 - 9791888

การรักษาตามสิทธิผู้ป่วย 3 กลุ่ม

การรักษาตามสิทธิผู้ป่วย 3 กลุ่ม

เสี่ยงพิษสุนัขบ้า

เสี่ยงพิษสุนัขบ้า

แนวทางปฏิบัติผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

แนวทางปฏิบัติผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

เลือกตั้งอบต.

เลือกตั้งอบต.

เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ปฏิทินการเลือกตั้ง อบต.

ปฏิทินการเลือกตั้ง อบต.

การเฝ้าระวังสู้ภัยโควิคโดยชุมชน

การเฝ้าระวังสู้ภัยโควิคโดยชุมชน

9 วิธีลดใช้ถุงพลาสติก

9 วิธีลดใช้ถุงพลาสติก

วิธีการกำจัดลูกนำ้และยุงลาย

วิธีการกำจัดลูกนำ้และยุงลาย

มารู้จักไอโอดีนกันดีกว่า

มารู้จักไอโอดีนกันดีกว่า

็HIV เรื่องใกล้ตัว ใครๆก็ตรวจได้

็HIV เรื่องใกล้ตัว ใครๆก็ตรวจได้

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะของ อปท. (20 พ.ค. 2565 | อ่าน 12 ครั้ง)
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (19 พ.ค. 2565 | อ่าน 14 ครั้ง)
ลองโควิด (Long COVID) คืออะไร และจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ (18 พ.ค. 2565 | อ่าน 23 ครั้ง)
การฉีดวัคซีนโควิด -๑๙ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ (18 พ.ค. 2565 | อ่าน 16 ครั้ง)
เตรียมพร้อม back to school (18 พ.ค. 2565 | อ่าน 18 ครั้ง)
สถานการณ์ COVID-19 อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ระลอก ม.ค. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕) (19 เม.ย. 2565 | อ่าน 40 ครั้ง)
ประกาศ บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓) (21 มี.ค. 2565 | อ่าน 72 ครั้ง)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" (10 มี.ค. 2565 | อ่าน 108 ครั้ง)
แผน ๔ ระยะ เปลี่ยน "โควิด" เป็น "โรคประจำถิ่น" (07 มี.ค. 2565 | อ่าน 84 ครั้ง)
การประเมินและวิธีการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ITAS) (01 มี.ค. 2565 | อ่าน 100 ครั้ง)
 
ประกาศ
ประกาศ รายชื่อประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับความช่วยเหลือ (25 พ.ค. 2565 | อ่าน 4 ครั้ง)
คำสั่ง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (04 เม.ย. 2565 | อ่าน 60 ครั้ง)
ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล (10 ก.พ. 2565 | อ่าน 128 ครั้ง)
ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (01 ก.พ. 2565 | อ่าน 110 ครั้ง)
ประกาศ นโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์กร งดรับของขวัญ/กระเช้าในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด “NO GIFT POLICY” (17 ม.ค. 2565 | อ่าน 187 ครั้ง)
ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (14 ม.ค. 2565 | อ่าน 121 ครั้ง)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (14 ม.ค. 2565 | อ่าน 211 ครั้ง)
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส อบต.บางปลาร้าใสสะอาด "No Gift Policy" (14 ม.ค. 2565 | อ่าน 113 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชือผู้ขอรับเงินเบีัยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564) (21 ธ.ค. 2564 | อ่าน 164 ครั้ง)
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (07 ธ.ค. 2564 | อ่าน 169 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางไผ่สัก หมู่ที่ 3 - 5 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (03 พ.ค. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางไผ่สัก หมู่ที่ 3 - 5 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03 พ.ค. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า เรื่อง ประกวดราคาาจ้างก่อสร้างโรงเก็บรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01 เม.ย. 2565 | อ่าน 31 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บรถยนต์ (แบบ บก.01) (28 มี.ค. 2565 | อ่าน 35 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดสมบูรณ์ทรัพย์ บ้านบึงบางขาม-บ้านบางขาม หฒุ่ที่6-หมู่ที่5 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (04 มี.ค. 2565 | อ่าน 68 ครั้ง)
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดสมบูรณ์ทรัพย์ บ้านบึงบางขาม-บ้านบางขาม หมู่ที่ 6-หมู่ที่ 5 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจีนบุรี (24 ก.พ. 2565 | อ่าน 74 ครั้ง)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดสมบูรณ์ทรัพย์ บ้านบึงบางขาม-บ้านบางขาม หมู่ที่ 6-หมู่ที่ 5 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจีนบุรี (23 ก.พ. 2565 | อ่าน 113 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ทีได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 (05 ม.ค. 2565 | อ่าน 139 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎกาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564) (18 ต.ค. 2564 | อ่าน 173 ครั้ง)
ประกาศผลผู้เชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน2564-เดือนมิถุนายน25634) (06 ก.ค. 2564 | อ่าน 308 ครั้ง)
 
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาเช่าเต๊นท์เพื่อใช้ในการส่งมอบ-รับวัสดุการเลือกตั้งและประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๗ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
MEGASLOT Kao KAO 28 พ.ค. 2565
เว็บAMB888VIPที่น่าลงทุนที่สุด LEKAMB888VIP 27 พ.ค. 2565
ขอรับความช่วยเหลือ ธีรพงษ์ พูลเชื้อ 25 พ.ค. 2565
ผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ปอ 18 พ.ค. 2565
วันขึ้นปีใหม่ น้องพรไทยวีไอพี 12 พ.ค. 2565
แจ้งบ้านพัง แหม่ม สาระกุล 12 พ.ค. 2565
สอบถามโอน ย้าย ธุรการ สุนิสา 18 เม.ย. 2565
สถานที่ตรวจโควิด ในพื้นที่ อบต.บางปลาร้า กร 18 เม.ย. 2565
ขอเงินทำศพได้ที่ อบต.ไหมคะ วิภา ไม้สามเรือน 28 มี.ค. 2565
ปักเสาไฟ ริมทาง ม. 3 บางขาม คนขาดไฟ 24 มี.ค. 2565
 

    พฤษภาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
การสำรวจความพึ่งพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
มีความพึ่งพอใจมาก
มีความพึ่งพอใจปานกลาง
มีความพึ่งพอใจน้อย
ดูผลโหวด
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS