สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 371258
Page Views 550455
 
ประกาศ
ประกาศ รายชื่อประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับความช่วยเหลือ ( (25 พ.ค. 2565 | อ่าน 6 ครั้ง))
คำสั่ง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ( (04 เม.ย. 2565 | อ่าน 62 ครั้ง))
ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ( (10 ก.พ. 2565 | อ่าน 130 ครั้ง))
ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ( (01 ก.พ. 2565 | อ่าน 112 ครั้ง))
ประกาศ นโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์กร งดรับของขวัญ/กระเช้าในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด “NO GIFT POLICY” ( (17 ม.ค. 2565 | อ่าน 189 ครั้ง))
ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ( (14 ม.ค. 2565 | อ่าน 124 ครั้ง))
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ( (14 ม.ค. 2565 | อ่าน 213 ครั้ง))
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส อบต.บางปลาร้าใสสะอาด "No Gift Policy" ( (14 ม.ค. 2565 | อ่าน 115 ครั้ง))
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชือผู้ขอรับเงินเบีัยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564) ( (21 ธ.ค. 2564 | อ่าน 165 ครั้ง))
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( (07 ธ.ค. 2564 | อ่าน 170 ครั้ง))
ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) ( (07 ธ.ค. 2564 | อ่าน 171 ครั้ง))
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ครั้งที่ 1) ( (02 ธ.ค. 2564 | อ่าน 154 ครั้ง))
ประกาศ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ในภาพรวม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( (01 พ.ย. 2564 | อ่าน 80 ครั้ง))
ประกาศ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( (10 ต.ค. 2564 | อ่าน 143 ครั้ง))
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า (ส.ถ.๑/๑) ( (06 ต.ค. 2564 | อ่าน 181 ครั้ง))
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต. (ผ.ถ.๑/๑) ( (06 ต.ค. 2564 | อ่าน 211 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า เรื่อง รายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า มีมติรับรอง (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564) ( (20 ก.ย. 2564 | อ่าน 6 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 ( (16 ก.ย. 2564 | อ่าน 1 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า เรื่อง รายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า มีมติรับรอง (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564) ( (10 ก.ย. 2564 | อ่าน 4 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ( (06 ก.ย. 2564 | อ่าน 6 ครั้ง))